เข้าสู่ระบบสมาชิก
 
  สมัครสมาชิก
   
เหมาะสำหรับธุรกิจเครือข่าย, ธุรกิจขายตรง MLM
เหมาะสำหรับหน่วยงานรัฐ/เอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานผ่านโลกออนไลน์
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้าผ่านเว็บไซต์
เหมาะสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษา เว็บเผยแพร่ผลงานครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
เธ‚เนˆเธฒเธงเนเธฅเธฐเธšเธ—เธ„เธงเธฒเธก
 

โครงการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ CAI เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดย อ.อาลาวี วาเด็ง

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการทำวิจัย
            
ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้เกิดโอกาสและ ทางเลือกมากหมายในการศึกษา และการศึกษานับเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่างๆตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่การวางรากฐานการพัฒนาของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่างๆที่จะดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงรวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้
            จากผลการสอบ ONET 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คะแนนจะอยู่อันดับท้ายสุดของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนด้วยตัวของของเขา ครูเป็นคนที่คอยเสนอแนะ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
             ดังนั้นเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีบทบาท และความสำคัญในฐานะเป็นสื่อเครื่องช่วยที่ดี ทำให้ครูสามารถช่วยถ่ายทอดแนวคิด ข้อเท็จจริง ทักษะ เจตคติ ความซาบซึ้ง ทำให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าในเนื้อหาที่ครูสอน อันเป็นรากฐานที่จะทำให้เกิดความเข้าใจและความจำอย่างถาวรความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและจิตวิทยาการศึกษามีส่วนทำให้วิธีการถ่ายทอดความรู้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านมา กล่าวคือ ในอดีตนั้นครูมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้เรียน แต่ในปัจจุบัน มีการสอนผ่านวิทยุ โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น มีส่วนทำให้การถ่ายทอดความรู้และการสอนกว้างขวางออกไป

แนวทางการแก้ไข
         
การเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามาใช้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากขึ้น และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครูผู้สอนในการที่จะอธิบายหรือยกตัวอย่างให้ผู้เรียนได้มองภาพพจน์ได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่สามารถศึกษาเนื้อหาวิชาจากบทเรียนCAI ก่อนเข้าเรียนในชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นการบรรยายตามปกติ และจะสามารถทบทวนบทเรียนได้ในภายหลัง ซึ่งการจัดทำบทเรียนโดยใช้เทคโนโลยี CAI จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว
           ทั้งในปัจจุบันมีการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ้งต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ผู้เรียน จึงจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีความสนใจกระตือรือร้นและเกิดความอยากรู้อยากเห็น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองประกอบที่สำคัญดังนี้ ครูผู้สอน ต้องมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมประเภท Multimedia สามารถจัดทำสื่อนวัตกรรมออกมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ ผู้เรียนจะต้องสนใจ ใฝ่เรียนรู้ในเรื่องของการใช้นวัตกรรมในรูปแบบของไอทีให้มากขึ้น เพื่อจะได้เกิดความคุ้นเคยแล้วสามารถใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง และสถานศึกษาต้องจัดทำสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและทำให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ ซึ้งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ไปพัฒนาการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเจริญ ก้าวหน้าต่อไป

ปัญหาที่พบในการเรียนการสอน
 

 
 
 
  เมื่อวันที่ 20.7.2552 , อ่าน 1248
 
Siamvip.Com ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูป